خلاصه‌ کتاب‌ آخرین‌ سفر شاه‌
فهرست مطالب
خلاصه‌ای‌ ازکتاب‌ :    1
"آخرین‌ سفرشاه‌ "    1
مقدمه‌    1
فصل‌ اول‌ (پایان‌ کار)    3
فصل‌ دوم‌ (ضیافت‌ )    11
فصل‌ سوم‌ (پروازبه‌ مصر)    15
فصل‌ چهارم‌ (میزبان‌)    18
فصل‌ پنجم‌(ملکه‌)    23
فصل‌ ششم‌ (رهبر روحانی‌)    28
فصل‌ هفتم‌(خداحافظی‌ شاهانه‌)    35
فصل‌ هشتم‌ (نیزه‌ دار)    42
فصل‌ نهم‌ (سوداگران‌ خواب‌ و خیال‌)    43
فصل‌ دهم‌(مادة‌ شریف‌)    45
فصل‌ یازدهم‌(تمدن‌ بزرگ‌)    48
فصل‌ دوازدهم‌(سفیر)    52
فصل‌ سیزدهم‌(بیمار خصوصی‌)    54
فصل‌ چهاردهم‌ (عمل‌ جراحی‌)    55
فصل‌ پانزدهم‌(پناهگاه‌)    59
فصل‌ شانزدهم‌(جزیره‌)    62
فصل‌ هفدهم‌(کشمکش‌)    65
فصل‌ هجدهم‌(دومین‌ پرواز به‌ مصر)    67
فصل‌ نوزدهم‌(پایان‌)    68

 

دانلود - 2000 تومان