عوامل بزهکاری توجوانان

فهرست مطالب

پیشگفتار :2
فصل اول : طرح تحقیق4
جامعه آماری و نمونه4
مقدمه :5
موضوع کلی :7
تعریف موضوع کلی:7
معیارهایی برای انحراف :10
ملاک اکثریت :12
2- ملاک قانون یا دولت :13
3ـ ملاک بیماری :13
4ـ ملاک تعدیل :14
5- ملاک اخلاق اجتماعی :15
6ـ ملاک مذهب :15
تنوع دیدها :17
دامنه و نوع آن :17
وسعت انحراف :18
شدت و ضعف آن :19
صورتهای انحراف :19
انواع منحرفان :21
ویژگی رفتاری منحرفان :23
نوع جرائم و انحرافات :24
عوامل انحراف :24
خطرات انحراف:25
موضوع ویژه :27
ـ وضعیت اقتصادی :27
نوع رابطه والدین با فرزندان :30
اهمیت موضوع :31
هدفها یا فرض‌ها :32
جامعه آماری :32
محدودیتهای تحقیق :32
فصل دوم : سابقه تحقیق34
سابقه تحقیق :35
فصل سوم : روش تحقیق38
روش تحقیق38
روش گزینش نمونه38
روش تحقیق :39
روش گزینش نمونه :39
فصل چهارم : خلاصه تحقیق40
خلاصه تحقیق :41
فهرست منابع :42

دانلود - 3500 تومان