در مورد فرار از خانه

فهرست مطالب

فرار از خانه1
1- مسئله شناسی فرار از خانه1
1-1) تعریف فرار1
2-1) انواع فرار2
3-1) انگیزه های فرار4
2- تبیین عوامل مؤثر در فرار دختران4
1-2) عوامل فردی5
الف) – شخصیتهای ضد اجتماعی5
ب)- شخصیتهای خود شیفته6
ج) - شخصیت برونگرا6
د)- شخصیت هیستریونیک (نمایشی)7
2-2) عوامل خانوادگی  1-2-2) نوع خانواده7
2-2-2) روابط در خانواده9
3-2) عوامل اجتماعی11
1-3-2) شبکه روابط اجتماعی11
2-3-2) وسایل ارتباط جمعی12
3-3-2) شهرنشینی13
4-3-2) ‌تغییر ارزشها14
5-3-2) مشکلات اقتصادی14
6-3-2) ضعف نظارت اجتماعی16
3- پیامدهای فرار دختران16
1-3) پیامدهای فردی17
2-3)‌پیامدهای خانوادگی18
3-3) پیامدهای اجتماعی19
الف)- افزایش نرخ مفاسد اجتماعی19
ب)- تهدید بهداشت اخلاقی و روانی جامعه19
ج) تحمیل هزینه های اجتماعی20
4- نقد برخی عملکردها20
5-پیشنهادات22
الف- نهاد خانواده22
ب- آموزش و پرورش23
ج- نهادهای اجتماعی و بازدارنده24
فهرست منابع:25
پی نوشتها:‌26

 

دانلود - 2000 تومان