حاشیه نشینی و تنظیم خانواده

فهرست مطالب
حاشیه نشینی و تنظیم خانواده1
چکیده1
ترجیح جنسی:1
احترام اجتماعی:2
واژگان کلیدی2
مقدمه3
تعریف مفاهیم5
حاشیه نشین:5
باروری طبیعی:5
ترجیح جنسی5
احترام اجتماعی6
تامین اجتماعی در دوران سالخوردگی6
مرگ و میر و حاشیه نشینی7
تحصیلات و باروری8
جدول شماره 1: میانگین تعداد فرزند برحسب سطح سواد مادر در آمارگیری مختلف8
922/0-9
عدم دسترسی به مراکز بهداشتی و تنظیم خانواده در مناطق حاشیه نشین10
فاصله گذاری بین موالید11
آشنایی با وسایل و روشهای جلوگیری از بارداری11
نتیجه گیری12
پیشنهادات13
پی نوشت ها  :14
منابع :14

 

دانلود - 1700 تومان