رشد اجتماعی و هویت نوجوان

فهرست
تعریف بلوغ و نوجوانی1
دگرگونی های رشد نوجوانی1
تعبیراجتماعی نوجوانی و رشد آن2
مکان های رشداجتماعی نوجوان3
رشد اجتماعی نوجوان ازدیدگاه جامعه شناسی4
اجتماعی نوجوان و گسترش مناسبات اجتماعی4 
روابط اجتماعی نوجوان در مسیر تحول رشد اجتماعی5
رفتارهاِِی مرضی اجتماعی نوجوان6 
رفتار اجتماعی نوجوان و نقش فرهنگ دراین دوره6 
هدایت اجتماعی و مقابله با تهاجم فرهنگی درنوجوان7
عوامل اجتماعی مؤثر در تکوین شخصیت اجتماعی نوجوان7
قرآن و تربیت شخصیت اجتماعی انسان8
اهمیت توجه به نیازهای نوجوانی8
نیازهای زیستی دوره نوجوانی9
نیازهای عاطفی مرحله نوجوانی 9
نیازهای اجتماعی نوجوان10
اهمیت خانواده در دوران نوجوانی10
اهمیت توجه به نیازهای نوجوانی 11
نگاهی بر شخصیت نوجوانان در این رده سنی11
ویژه های دوره نوجوانی13
حس استقلال طلبی در نوجوانی14
 خلاصه ای از موانع رشد یک فرد در جامعه15
هویت یابی و بحران هویت نوجوانان 18
رشد هویت 18
هویت یابی زودرس19
سردرگمی درهویت یابی19 
پراکندگی هویت20
تسلیم طلبی20 
وقفه20 
پیشرفت هویت20
عوامل موثر برشکل گیری هویت20
 شخصیت20
ترتیب تولد وفاصله سنی فرزندان در خانواده 21
عوامل اجتماعی و فرهنگی21
نقش والدین در هویت یابی فرزندان 21
مشکلات ناشی ازناتوانی درهویت یابی22
زیر بنای شخصیت  24
اصل پرهیز از تحمیل کردن   25
اصل پذیرش و احترام    25
اصل پرهیز از مقایسه کردن   25
اصل توجه به کسب هویت نوجوان   26
منابع و ماخذ    27

 

 

دانلود - 2500 تومان