رشد و گسترش اینترنت و تغییر ارتباطات سنتی به ارتباطات الکترونیکی و فرا سازمانی باعث ظهور راهکارهای جامع برنامه ریزی منابع سازمانی (Enterprise Resource Planning) و نسل بعدی آنها Extended ERP یا ERPII  گردیده است.

نکته مهم و کلیدی در بکارگیری سیستم های ERP، شناخت، مدلسازی و بهینه سازی فرآیندهای سازمانی است. همچنین بررسی دقیق عملکرد و فعالیت سیستمهای موجود و آگاهی از نیازمندیهای جدید سازمان الزامی می باشد.

دانلود - 3900 تومان